langcenter@udru.ac.th 042-211-108

ศูนย์ภาษา มรภ.อด.

Language Center UDRU

ความเป็นมา

ในอดีต ศูนย์ภาษาเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของอธิการบดีและรองอธิการบดีมีการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ...

ปรัชญา

เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาชีวิต

KM

คู่มือการจัดสอบ TOEIC ตามมาตรการแป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

English Reinforcement for UDRU studentsข่าวและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล สำหรับ นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ฮิเดยูกิ นามิกิ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ของนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายจิตอาสาด้านภาษานานาชาติ

เพิ่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์อรพิน นาแสวง

ที่ปรึกษาศูนย์ภาษา

อาจารย์บุรัชต์ ภูดอกไม้

อาจารย์ศูนย์ภาษา

ผศ.ชุติมา อินทรพาณิช

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์ชลิดา เสน่ห์เมือง

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์วัศยา บุญไพโรจน์

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พีชยา สุริยวงศ์

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พิชญานิน อินลา

อาจารย์ศูนย์ภาษา

อาจารย์พลวัฒน์ ไหลมนู

อาจารย์ศูนย์ภาษา

Mr.Robert Klukken

อาจารย์ศูนย์ภาษา

นางสาวณัฏฐประภา ธนูศิลป์

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Email

langcenter@udru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์

042-211-108